O firmie

„Targowisko Bolesławiec Spółka z o.o. „ powstała w dniu 30.12.2010r. po podpisaniu Umowy Spółki w formie aktu notarialnego
przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu wspólnie z kupcami z Targowiska przy ul. Wesołej
w Bolesławcu (Spółkę założyło 38 udziałowców).
Targowisko Bolesławiec Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378804 w dniu 18.02.2011r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. – wynosi 1.000.000,00 zł udziały w:

• 60% objęte są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu – główny udziałowiec,

• 40% objęte są przez 36 kupców z Targowiska Bolesławiec przy ul. Wesołej.

W dniu 19.08.2011 r. została podpisana umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego pomiędzy poprzednimi właścicielami Targowiska
przy ul. Wesołej Państwem Mirosławą i Zygmuntem Haftarczuk, a Targowiskiem Bolesławiec Spółka z o.o. reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu Władysława Bakalarza. Spółka zakupiła nieruchomość przy ulicy Wesołej wraz z zabudowaniami.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
W pierwszych dwóch latach od powstania Spółka zajęła się prowadzeniem najmu i dzierżawy zakupionego i posiadanego majątku.

Prowadzimy kompleksową obsługę targowiska w tym:

• przygotowanie stanowisk targowych do codziennej działalności handlowej,

• utrzymanie placów i terenu targowiska w czystości,

• serwis techniczny – remont i modernizacja straganów i pawilonów handlowych,

• budowę nowych straganów i pawilonów handlowych wraz z ich infrastrukturą,

• ochrona i zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania targowiska,

• wynajem pawilonów, straganów i powierzchni handlowych,

• usługi reklamowe na terenie targowiska.

W 2013r. Spółka podjęła się kolejnego zadania obsługi toalet i utrzymania czystości na Targowisku Miejskim przy ul. Jeleniogórskiej.

Strefa płatnego parkowania w Bolesławcu:
Od 1 stycznia 2014r. Spółka podpisała nowe umowy dotyczące prowadzenia i zarządzania parkingami przy Pl. M. Piłsudskiego
i ul. B. Prusa w mieście Bolesławiec zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta Bolesławiec w tym zakresie.

ul. Prusa:

pl. Piłsudskiego:

Uchwała-Strefa Płatnego Parkowania:

Strefa płatnego parkowania

Władze Spółki Targowisko Bolesławiec:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd