Akty prawne

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLUIII/402/10
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2010 r.

Regulamin targowiska
przy ul. Wesołej 25 w Bolesławcu

§l

1. Prowadzenie Targowiska Miejskiego przy ul. Wesołej 25 W Bolesławcu jest zadaniem własnym Gminy Miejskiej Bolesławiec, służącym zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców.

2. Targowisko jest prowadzone i zarządzane w imieniu Gminy Miejskiej przez Administratora targowiska.

3. Administrator jest odpowiedzialny za stan sanitarny, porządek, bezpieczeństwo, prawidłowość prowadzenia handlu i funkcjonowania targowiska.

4. Targowisko czynne jest w dni powszednie w godz. od 6°° do 17°° , w soboty w godz. od 6°° do 14°° za wyjątkiem niedziel i świąt.

5. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są wszelkie informacje dotyczące targowiska tj. nazwa i adres właściciela, administratora, cenniki opłat targowych, regulamin targowiska oraz wewnętrzne zarządzenia, ogłoszenia i przepisy.

6. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Prezydent Miasta Bolesławiec.

§2

1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

2. Miejsce sprzedaży na targowisku wskazuje osoba wyznaczona przez Administratora targowiska.

3. Wjazd na teren targowiska dozwolony jest wyłącznie dla zaopatrzenia w godz. od 6°° do 8°° i w godz. od 14°° do 18°°. W godzinach od 8°° do 14°° obowiązuje zakaz wjazdu, który nie dotyczy pojazdów Administratora targowiska oraz pojazdów uprzywilejowanych.

4. Miejsca parkingowe zlokalizowane na targowisku przeznaczone są dla klientów targowiska oraz administratora targowiska.

§3

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyłączeniem:

1) napojów alkoholowych;

2) nafty, benzyny, trucizn, środków farmakologicznych, materiałów medycznych;

3) broni, amunicji i materiałów wybuchowych;

4) mięsa, wędlin, ryb (z wyjątkiem żywych), grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nieposiadających atestów określonych przez odrębne przepisy;

5) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi W odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

§4

Na targowisku zabrania się:

1) wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;

2) prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

3) przebywania osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

4) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych;

5) prowadzenia gier hazardowych i losowych bez zezwolenia wydanego na podstawie odrębnych przepisów;

6) prowadzenia sprzedaży towarów W drodze publicznych losowań lub przetargów;

7) prowadzenia usług wywołujących hałas, wibracje i zanieczyszczenie środowiska oraz usług, których świadczenie utrudnia prawidłowe funkcjonowanie targowiska lub jest uciążliwe dla otoczenia;

8) ustawiania kiosków i straganów bez zgody Administratora targowiska oraz pozostawiania przenośnych lub przewoźnych stanowisk handlowych oraz samochodów dostawczych i osobowych po godzinach handlu;

9) parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc wyznaczonych;

10) jazdy rowerem, deskorolką i podobnymi przedmiotami po wyznaczonych ciągach pieszych;

11) odstępowania osobom trzecim miejsca prowadzenia działalności przez podmiot, któremu to miejsce wyznaczono.

§5

Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:

1) przestrzegania regulaminu targowiska;

2) stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez Administratora targowiska;

3) przestrzegania przepisów sanitamo-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym;

4) utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży W należytym porządku i czystości oraz usunięcia po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań, kartonów i odpadów pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą;

5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez Administratora targowiska;

6) uwidocznienia ceny oferowanych towarów i usług W sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości;

7) używania na targowisku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby klienci mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia;

8) wyposażenia miejsc sprzedaży udostępnionych na podstawie umowy dzierżawy w czytelne tabliczki informacyjne zawierające imię, nazwisko lub nazwę firmy prowadzącej sprzedaż oraz adres zamieszkania lub siedziby firmy, umieszczone w miejscu widocznym dla kupującego.

§ 6

Administrator targowiska ma prawo do:

1) określania dni i godzin wykorzystania targowiska do celów handlowych i innych;

2) wydawania zarządzeń, przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie targowiska;

3) pomiaru długości stanowiska handlowego w celu ustalenia prawidłowej wysokości opłaty targowej;

4) usuwania z terenu targowiska osób, które nie przestrzegają zasad określonych regulaminem oraz nie stosują się do zarządzeń wewnętrznych;

5) usuwania na koszt właściciela obiektów handlowych i pojazdów znajdujących się na targowisku wbrew obowiązującym zakazom.

§ 7

1. Wysokość opłaty targowej określa uchwała Rady Miasta Bolesławiec.

2. Opłata targowa jest pobierana za pośrednictwem inkasenta, wydającego stosowne pokwitowanie.

3. Handlujący winien posiadać dowód dokonania opłaty targowej do momentu opuszczenia targowiska a w razie kontroli okazać go kontrolującym.

4. Prawo do kontroli pokwitowań dokonania opłaty targowej mają:

1) osoby upoważnione przez Administratora targowiska;
2) pracownicy Urzędu Miasta Bolesławiec upoważnieni przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
3) inne podmioty uprawnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

§8

Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych Administrator targowiska.

§9

Administrator targowiska zobowiązany jest do umieszczenia na tablicy ogłoszeń aktualnie
obowiązujących dokumentów:

1) regulaminu targowiska;
2) uchwały Rady Miasta Bolesławiec określającej wysokość stawek opłaty targowej.

§10

Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodnicząca Rady
Janina Urszula Piestrak-Babijczuk

Regulamin można pobrać klikając w poniższy link:

Regulamin targowiska
http://mzgk.com.pl/targowisko/wp-content/uploads/2017/11/Strefa-płatnego-parkowania.pdf

Uchwała dotycząca Strefy Płatnego Parkowania do pobrania:
Uchwała dotycząca Strefy Płatnego Parkowania

Plan Ewakuacji Targowiska Bolesławiec do pobrania:
Plan Ewakuacji Targowiska Bolesławiec

Uchwały Rady Miasta można pobrać klikając w poniższe linki:

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14.10.2020 r.

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27.11.2019 r.

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28.11.2012 r.

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.10.2011 r.

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24.02.2010 r.

Uchwała Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.10.2008 r.