Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

1. W dniu 9 maja 2013 roku podpisano umowę pomiędzy Rafałem Jurkowlańcem - Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Jerzym Łużniakiem - Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego, a Władysławem Bakalarzem - Prezesem Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu,  o dofinasowanie projektu pn. „Doposażenie sortowni mechaniczno – ręcznej odpadów komunalnych i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” nr UDA-RPDS.04.01.00-02-012/11-00 w ramach Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Działanie nr 4.1 Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

2. W dniu 7 sierpnia 2013 roku podpisano umowę  na realizację działania Promocyjno-Informacyjnego, nr 07/IZ/MZGK/2013r. z firmą Proart - Grzegorz Matoryn, 59-700 Bolesławiec ul. Grunwaldzka 4, na kwotę 3500, 00 zł brutto.

3. W dniu 3 października 2013 roku podpisano umowę  na dostawę ładowarki teleskopowej, nr 03/IZ/MZGK/2013r. z firmą INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń na kwotę 378 840,00 zł brutto.

4. W dniu 20 listopada 2013 roku podpisano umowę  na dostawę przesiewarki bębnowej  marki Doppstadt Calbe GmbH, SM 414 Profi, nr 02/IZ/MZGK/2013r. z firmą ARCON SERWIS Sp. z o.o. ul. Baletowa 14, 02- 867 Warszawa na kwotę 466 170,00 zł brutto.

 5. W dniu 21 listopada 2013 roku podpisano umowę  na dostawę perforatora do prasy belującej marki PERFORATOR PERFOLUX 2x1,5, nr 05/IZ/MZGK/2013r. z firmą Panasiuk Jerzy LUXOR-MASZYNY DO ODAPDÓW ul. Choiny 57/211, 20-816 Lublin na kwotę 68 880,00 zł brutto.

6. W dniu 13 grudnia 2013 roku podpisano umowę nr 04/IZ/MZGK/2013 na dostawę separatora metali nieżelaznych marki Magnetix SWP 125 STRONG wraz z montażem  z firmą INTEGRA KAMIŃSKI Sp. z o.o. ul. Gołębia 1, 81-185 Gdynia  na kwotę 390 340,50 zł brutto.

7. W dniu 11 lutego 2014 roku podpisano umowę nr 01/IZ/MZGK/2014 na dostawę młynka do rozdrabniania tworzyw sztucznych typu FS 800-B  z firmą ECO-PUR” Wojciech Chojnacki, Obora ul. Lubińska 33B, 59-335 Lubin,  na kwotę 72 570, 00 zł brutto.

8. Informuje się , że projekt  nr RPDS.04.01.00-02-012/11 pn. „Doposażenie sortowni mechaniczno ręcznej odpadów komunalnych i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” został zrealizowany w ramach Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.01.00-02-012/11-00 z dnia 09.05.2013 r. i rozliczony do dnia 25.09.2014 r. na całkowitą kwotę dofinansowania 966 616,00 PLN.

Aktualny, aktywny linkt do RPO http://www.rpo.dolnyslask.pl/