Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką ochrony danych.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Aktualności

PRZETARG NA SPRZEDAŻ POJAZDU VOLKSWAGEN TRANSPORTER

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność pojazdu:

I. Dokonać sprzedaży pojazdu o niżej wymienionych parametrach:

Marka model: Volkswagen Transporter;
Nr rejestracyjny: DBL 82SC;
Nr nadwozia: WV1ZZZ70ZTH034520;
Rok produkcji: 1995;
Pojemność: 1896 cm3;
Moc silnika: 44 kW;
Rodzaj pojazdu: ciężarowy;
Masa własna: 1606 kg;
Masa całkowita: 2725 kg;
Dopuszczalna ładowność: 929 kg;
Maksymalna masa ciągnionej przyczepy z hamulcem 2000 kg, bez hamulca 700kg;
Największy dopuszczalny nacisk osi: 14,30 kN;
Liczba miejsc: 6.
Pojazd zarejestrowany: tak;
Pojazd ubezpieczony: tak;
Przebieg: w przybliżeniu 307 000 - pojazd w ciągłej eksploatacji;
Przegląd techniczny ważny do: 26.06.2020r.;
Skrzynia biegów: manualna.

2. Cena wywoławcza pojazdu do przetargu: 4 000 zł netto – słownie: (cztery tysiące złotych).

3. Wadium: 100,00.

4.  Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła należność za nabycie w/w pojazdu.

5. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się: w dniu 26 sierpnia 2019r. w MZGK
Sp. z o.o.  w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, w pokoju nr 20 (1 piętro)  o godz. 1200.

6. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłata wadium na rachunek bankowy
nr 84 1020 2137 0000 9802 0120 992 – PKO BP S.A., w terminie do dnia 26 sierpnia 2019r.
Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz pojazd. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Spółki.

II. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnią warunki podane
w niniejszym ogłoszeniu.

III. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające pojazd w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru, a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisom do rejestru – aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego, właściwych

IV. W przetargu można uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być sporządzone w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza. W przypadku nabycia pojazdu na współwłasność wymagana jest obecność tych osób. Można udzielić pełnomocnictwa do działania w ich imieniu  i na ich rzecz w przetargu w formie notarialnej lub w zwykłej formie pisemnej
z podpisem mocodawcy poświadczonym przez notariusza (komisji należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.

V. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem tj. regulaminem przetargu

VI. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

VII. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

VIII. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

IX. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu.

XX. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

XXI. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

XXII. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłacenia należnej kwoty, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Spółki.        

XIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca pojazdu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

XIV. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Spółki oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

XV. Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w siedzibie spółki
w Bolesławcu ul. Staszica 6 tel. 75 734-62-71 wew. 48 (w godzinach pracy Spółki od 700 do 1500  , od poniedziałku do piątku). 
Pojazd można oglądać w godzinach pracy Spółki.


REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJELEKTORGRATY WYMIATAMY Z CHATY

W dniu 22 czerwca 2019r. w Bolesławcu odbyła się kolejna, już 7. edycja akcji ekologicznej polegająca na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pn: „Elektrograty wymiatamy z chaty”. Do punktu PSZOK mieszkańcy Bolesławca dostarczyli różnego rodzaju zużyty i zepsuty sprzęt tj: telewizory, komputery, monitory, telefony, radia, czajniki elektryczne i w zamian otrzymali gadżety ekologiczne: torby, plecaki, kolorowanki dla dzieci. Środki finansowe otrzymane ze sprzedaży zebranego sprzętu zostaną przekazane na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z Osiedlowego Klubu dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Tadeusza  Kościuszki w Bolesławcu. Zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej akcji.NOWE ZAKUPY INWESTYCYJNE

W dniu 17.06.2019 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Bolesławcu zgodnie z planem inwestycyjnym na rok 2019 dokonał zakupu samochodu dostawczego. Samochód w kolorze pomarańczowym przystosowany jest do przewozu 6 osób i posiada skrzynie ładunkową z wywrotem. Pojazd wzbogaci park maszynowy i usprawni prace w  Zakładzie Robót Drogowych i Budowlanych.

NOWY REKORD W KONKURSIE NA ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII

Po raz kolejny Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej wspólnie z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej przeprowadziło konkurs „Na baterie też jest sposób”. Działanie skierowane do bolesławieckich szkół podstawowych i przedszkoli od lat cieszy się dużym zainteresowaniem i angażuje setki osób – dzieci, wychowawców, rodziców, krewnych i znajomych uczniów i przedszkolaków.

Pracownicy MZGK oraz MCEE trzykrotnie odbierali ze zgłoszonych placówek wielkie ilości zgromadzonych tam baterii ważąc i ewidencjonując skrupulatnie uzyskany wynik zbiórki.

W efekcie przedszkola zebrały łącznie 1826 kg zużytych baterii, a szkoły – 2026 kg, co daje łącznie imponujący wynik 3852 kg . Dzięki zaangażowaniu dzieci , ich opiekunów
i wychowawców zutylizowano i usunięto z naszego otoczenia niemal 4 tony niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego odpadów.

Wśród przedszkoli zwycięzcą okazało się Prywatne Przedszkole „Smerfiki” z wynikiem 492 kg zebranych baterii.

II miejsce przypadło Miejskiemu Przedszkolu nr 7, które zebrało 343 kg.

III miejsce zajęło Miejskie Przedszkole nr 5 z wynikiem 304 kg.

W konkursie wyróżniono przedszkola „Nibylandia” i Miejskie Przedszkole  nr 5 za zebranie ponad 200 kg baterii.

W rywalizacji klas szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowe j nr 1 dostarczając do utylizacji 728 kg baterii.

II miejsce zdobyli uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 2 z wynikiem 570 kg.

III miejsce zajęli uczniowie klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 4 z wynikiem  565 kg.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych ufundowało Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, a są nimi – dla I miejsca : wycieczka do ZOO we Wrocławiu , dla miejsc II i III – specjalnie zorganizowana projekcja filmu dla dzieci w sali kina Forum.

PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 6A

MZGK Sp. z O.O. w Bolesławcu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bolesławcu przy ulicy Wojska Polskiego 6a.


Szczegóły warunków przetargu


Regulamin komisji przetargowej

PRZEBUDOWA ULICY GRUNWALDZKIEJ

W ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318D – ul. Grunwaldzka, od skrzyżowania z ul. Sądową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 297 – ul. Tamka”
 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławca wykonuje prace związane z poszerzeniem jezdni ul. Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji powstaje nowy chodnik, nowe oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Zakończenie robót zaplanowano na koniec maja.

Poniżej linki dotyczące realizacji i odbioru prac

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/Wae/przebudowa-grunwaldzkiej-od-dzis-wieksze-utrudnienia

https://muzyczneradio.pl/index.php/articles/23380/przebudowa-grunwaldzkiej-powstanie-dodatkowy-pas-ruchu.html

http://istotne.pl/boleslawiec/wiadomosc/X99/grunwaldzka-juz-po-przebudowie 

 

INWESTYCJE DROGOWE WYKONANE PRZEZ MZGK W 2018 ROKU

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu był w 2018 roku wykonawcą wielu robót drogowo – budowlanych.

Zakład wyspecjalizowany jest w wykonywaniu podbudów pod nawierzchnie dróg, układanie nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej oraz mas mineralno-asfaltowych.

Przykładowe realizacje w 2018 roku:

„Budowa parkingu i chodnika ul. Mazowiecka”                                             „Przebudowa drogi ul. Staszica”

                                          

„Przebudowa chodnika ul. Jezierskiego”                                                       „Budowa drogi ul. Grabowa”

                                                               

   "Budowa drogi Dobra"                                                           „Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka”

                                          

ZAKOŃCZYLIŚMY BUDOWĘ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA WIELKOGABARYTÓW

W dniu 16 listopada 2018r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu Decyzja nr 93/2019 udzielił pozwolenia na użytkowanie boksów magazynowych na odpady komunalne wielkogabarytowe ze zbiórki selektywnej, zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 24, na działce 505/2 w obrębie 0029 Trzebień, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Gmina Bolesławiec, wykonanych w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”.

BOLESŁAWIANIE DBAJĄ O SRODOWISKO - AKCJA EKOLOGICZNA

W dniach 1.10 – 24.10.2018r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  Trzebieniu odbyła akcja ekologiczna pn.: Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze, w ramach której uczniowie z 24 klas bolesławieckich szkół podstawowych uczestniczyli w terenowych lekcjach ekologicznych. Organizatorem akcji było Miejskie Centrum Edukacji Ekologiczne w Bolesławcu i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.  Celem akcji było praktyczne zapoznanie dzieci z tematem gospodarowania odpadami, segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów.
Działanie edukacyjne odbyło się w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
     

NASZE MIASTO ODDYCHA

Urząd Miasta Bolesławiec we współpracy  z Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej  zapraszają 29 września 2018 r. o godz. 13.30  do udziału w akcji „Nasze miasto oddycha”.

 

 

Reportaż filmowy z akcji

Subskrybuje zawartość
wykonanie: interium.com.pl - strony www - sklepy internetowe