Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Projekt RPO 2013

Doposażenie sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów komunalnych
i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Działanie nr 4.1 Gospodarka odpadami. Tytuł projektu: Doposażenie sortowni mechaniczno-ręcznej odpadów komunalnych i segregowanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, której wysoki priorytet ma stworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwienia odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

Projekt ma znaczenie strategiczne dla regionu, ponieważ jest zgodny z założeniami systemu gospodarki odpadami określonymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 zatwierdzonego Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XL/650/09 z dnia 30.04.2009 r. Projekt ma charakter regionalny, ponieważ przyczyni się do osiągnięcia przez Województwo dolnośląskiego wymaganych prawem poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Całkowite planowane wydatki związane z realizacją Projektu wyceniono w wysokości

1 428 030,00 zł w cenach brutto, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 986 850,00 zł.

Projekt przewiduje dokonanie zakupu następujących maszyn/urządzeń:

Zadanie nr 1. Separator metali nieżelaznych – urządzenie do zautomatyzowanego wybierania z zmieszanych odpadów metali nieżelaznych np. aluminium, mosiądzu, miedzi. Zakup separatora umożliwi zwiększenie odzysku surowców, które mogą być następnie w całości poddane recyklingowi i skierowane do ponownego wykorzystywania.

Zadanie nr 2. Perforator do prasy belującej - urządzenie do przebijania zakręconych butelek PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP oraz innych tworzyw plastikowych. Umożliwia sprasowanie na prasie belującej i zmniejszenie ich objętości.

Zadanie nr 3. Młynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych - urządzenie do rozdrabnianie średnio gabarytowych tworzyw twardych, np. skrzynki po napojach, mebli ogrodowych itp.

Zakup perforatora i młynka podniesie efektywność przepływu masy tworzyw sztucznych
w łańcuchu dostaw od wytwórcy odpadów do ostatecznego przedsiębiorcy prowadzącego recykling.

Zadanie nr 4. Przesiewarka bębnowa do odpadów biodegradowalnych (frakcja <20 mm) - sito bębnowe umożliwiające przesiew frakcji <20 mm, na którą składa się głównie frakcja mineralna tj. piasek, drobne kamienie itp. Frakcja ta obecnie trafia w całości do kompostowania jako część frakcji <70 mm. Jako materiał interny i nie wchodzący w reakcje biochemiczne stanowi zbędny balast i wpływa na obniżenie jakości prowadzonego procesu kompostowania.

Zadanie nr 5. Ładowarka teleskopowa - planowany jest zakup ładowarki o możliwej wysokości załadunku 5 m. Zakup ma na celu dostosowanie funkcjonującego na terenie ZUOK sprzętu załadunkowego do standardów obowiązujących w branży transportu i zagospodarowanie odpadów. Wybór urządzeń odbędzie się zgodnie z najlepszą dostępną na rynku technologią.