Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Opis Projektu 2012

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”) Działanie nr 4.1 Gospodarka odpadami. Tytuł projektu: Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ul. Spacerowej nr 24, działka nr 505/2, obręb 0029 Trzebień.

Projekt ma znaczenie strategiczne dla regionu, ponieważ jest zgodny z założeniami systemu gospodarki odpadami określonymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012 zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.06.2012r. Projekt ma charakter regionalny, ponieważ przyczyni się do osiągnięcia przez Województwo Dolnośląskie wymaganych prawem poziomów redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy warunków unieszkodliwiania odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym oraz zmniejszeniem ilości składowanych odpadów biodegradowalnych, a tym samym do dalszej poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski. W tym zakresie cel Projektu jest zgodny z nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa.

Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przyczyni się do zwiększenia efektywności higienizacji odpadów w procesie kompostowania oraz osiągnięcia wymaganego poziomu redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko.

 

Wydatki związane z realizacją Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 427 855,52 zł.

Wydatki kwalifikowane: 1 148 183,52 zł.

Wkład Unii Europejskiej: 975 956,00 zł.

 

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na zwiększeniu wydajności części mechaniczno-biologicznej kompostowni i pozwoli spełnić wymogi RIPOK-u. Zwiększenie wydajności kompostowni nastąpi poprzez zagospodarowanie żelbetowych boksów, użytkowanych obecnie na surowce wtórne. Przebudowa boksów pozwoli na zwiększenie wydajności o 12 000 Mg/rok.