Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Usługi oczyszczania i odbiór odpadów

Usługi oczyszczania i odbiór odpadów

Świadczymy pełen zakres usług związanych z gospodarką odpadamii - odbiór odpadów w miejscu ich powstawania, załadunek, transport, odzysk (w tym recykling) i ich unieszkodliwianie, zapewniamy odpowiednie pojemniki, kontenery Świadczymy usługi letniego i zimowego oczyszczania, które znacznie przyczyniają się do utrzymania czystości i porządku w naszym mieście.

Świadczymy usługi likwidacji dzikich wysypisk, odbiór i wywóz odpadów poremontowych, wielkogabarytowych jak i prowadzimy selektywna zbiórkę odpadów.

Do obsługi wymienionych zadań wykorzystujemy najnowocześniejszą techniką, urządzenia i pojazdy.

Ważnym zadaniem realizowanym przez Spółkę, przyczyniającym się do poprawy ochrony środowiska jest prowadzenie na terenie bazy Punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Również w PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przyjmowane są od mieszkańców miasta nieodpłatnie odpady segregowane: plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe oraz odpady ulegające biodegradacji tj. liście, trawa.

Wykorzystując nasze doświadczenie oraz posiadany nowoczesny park maszyn – usunięcie odpadów po remoncie mieszkania, pozbycie się niepotrzebnego i zużytego sprzętu i mebli czy liści z przydomowego ogrodu nie stanowią problemu.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • mieszkańców,
  • odbiorców indywidualnych,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • instytucji i urzędów.
     

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 

 Szanowni Mieszkańcy Bolesławca,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ postępowania przetargowego i Umową zawartą z Gminą Miejską Bolesławiec na odbiór
i zagospodarowanie odpadów, odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się wg następujących zgłoszeń:

  • w przypadku domów jednorodzinnych: konieczność odbioru zgłasza się do Referatu  Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bolesławiec Tel. 75 644 09 23,
  • w przypadku zabudowy wielolokalowej: konieczność odbioru zgłasza się do swojego Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej lub do Referatu Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bolesławiec tel. 75 644 09 23.

Informujemy, że Referat Komunalny i Ochrony Środowiska, po zewidencjonowaniu zgłoszeń od mieszkańców i zweryfikowaniu ponoszonych opłat za odbiór odpadów, przekazuje Zlecenie usunięcia odpadów wielkogabarytowych z danych adresów do Spółki.

 


ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

Spółka, na podstawie ww. Umowy odbiera odpady wielkogabarytowe w czasie 48 h od chwili otrzymania Zlecenia od Referatu.

 


REPORTAŻ TV AZART-SAT O OCZYSZCZANIU ULIC