Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

1. W dniu 10 października 2012 roku podpisano umowę nr 1.DI/ZUOK/2012 z firmą BMT Polska Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 8, 53-133 Wrocław na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24”.

2. W dniu 9 kwietnia 2013 roku wydano Decyzję nr 182 - Pozwolenie na budowę hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ulicy Spacerowej nr 24 w Trzebieniu, na działce nr 505/2 w obrębie 0029 Trzebień, gmina Bolesławiec.

3. W dniu 6 maja 2013 roku podpisano umowę z inż. Markiem Roickim na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn. „Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24”.

4. W dniu 11 lipca 2013 roku podpisano umowę nr 1/IZ/2013 z firmą AK NOVA, Sp. z o.o. ul. Mrągowskiej 3, 60-161 Poznań na Budowę hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24.

5. W dniu 8 listopada 2013 roku odebrano protokolarnie zakończenie robot budowy hali kompostowni tunelowej.

6. W dniu 26 listopada 2013 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu wydał Decyzję nr 103/2013 pozwolenia na użytkowanie hali kompostowni tunelowej.

7. W dniu 10 stycznia 2014 roku Wydział Środowiska UMWD dokonał oględzin inwestycji - kompostowni, potwierdzającej spełnienie wymagań dotyczących regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w procesie mechaniczno-biologicznym. odbioru poprawnego wykonania inwestycji.

8. W dniu 16.01.2014r. otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego informację o wybraniu do dofinansowania wniosku nr WND-RPDS.04.01.00-02-010/13 pn. „Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24, działka nr 505/2, obręb 0029 Trzebień”.

9. W dniu 12 lutego 2014 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę nr XLVI/1542/14 w sprawie wpisania instalacji Mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Regionu Zachodniego Województwa Dolnośląskiego.

10. W dniu 24 lutego 2014 roku podpisano umowę na działania promocyjno informacyjne z firmą Proart - Grzegorz Matoryn ul. Grunwaldzka 4, 59-700 Bolesławiec.

11. W dniu 25 lutego 2014 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (poz.983) Uchwałę nr XLVI/1542/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

12. Informuje się, że projekt  nr RPDS.04.01.00-02-010/10 pn. „Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przy ulicy Spacerowej nr 24, działka nr 505/2, obręb 0029 Trzebień” został zrealizowany w ramach Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Priorytetu nr 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska”  „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.04.01.00-02-010/13-00 z dnia 15.04.2014 r. i rozliczony do dnia 26.11.2014 r. na całkowitą kwotę dofinansowania 975 956,00 PLN.

 

Aktualny, aktywny linkt do RPO http://www.rpo.dolnyslask.pl/