Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

 

1. W dniu 2.03.2018r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

2. W dniu 9 kwietnia 2018r. podpisano Umowę nr 03/ZZ/MZGK/2018 na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego z firmą ROMA Marek Roicki, ul. Władysława Reymonta 3, 59-700 Bolesławiec. Kwota zadania: 6 027,00 zł. brutto.

3. W dniu 9 kwietnia 2018r. podpisano Umowę nr 04/ZZ/MZGK/2018 na Działania Promocyjne z firmą PROART Grzegorz Matoryn, ul. Grunwaldzka 4, 59-700 Bolesławiec. Kwota zadania: 2 816,70 zł. brutto.

4. W dniu 21 maja 2018r. podpisano Umowę nr 05/ZZ/MZGK/2018 na Budowę boksów na odpady w ZUOK w Trzebieniu – wykonanie instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych polegającej na budowie boksów na odpady, z Grupą Biznesową ERA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 6 59-700 Bolesławiec. Kwota zadania: 1 517 820,00 zł. brutto.

5. 17 maja 2018r.  w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Na baterie też jest sposób – 2018”. Konkurs dotyczył selektywnej zbiórki odpadów i skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Bolesławcu.

Współorganizatorami akcji byli Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu i Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu. Celem Konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat segregacji odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki baterii, kształtowanie właściwej postawy młodych mieszkańców miasta wobec problemu rosnącej ilości odpadów, promowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, aktywizacja szkół w dziedzinie ekologii i ochrony lokalnego środowiska.

W konkursie udział wzięło 12 grup przedszkolnych oraz 43 klasy z bolesławieckich szkół – łącznie 1345 osób. W konkursie zebrano 3850 kg zużytych baterii, które zostały przekazane do recyklingu.

Działanie edukacyjne było przeprowadzone się w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

6. 11 czerwca 2018r. Zapowiedź akcji ekologiczniej przewidzianej w projekcie.

 

7. W dniu 23 czerwca 2018r. odbyła się akcja ekologiczna polegająca za zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Reportaż filmowy z akcji "Elektrograty wymiatamy z chaty 2018"

8. W dniu 26 czerwca.2018r. roku podpisano umowę nr 06/ZZ/MZGK/2018/III z firmą INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń na dostawę ładowarki teleskopowej. Kwota zadania wynosi 433 698,00 zł brutto.

9. W dniu 9 lipca.2018r. roku podpisano umowę nr 06/ZZ/MZGK/2018/I z firmą PRONAR
Sp. z o.o. z siedziba w Narwi, um. Mickiewicza 101A na dostawę rozdrabniacza do odpadów. Kwota zadania wynosi 1 105 770,00 zł brutto.

10. W dniu 10 lipca.2018r. roku podpisano umowę nr 06/ZZ/MZGK/2018/II z firmą
STAL Sp. z o.o. ul. Pomiechowska 49 lok. 12 na dostawę pojazdu tupu kontenerowiec wraz z 2 kontenerami na odpady o poj. 36 m3.. Kwota zadania wynosi 626 070,00 zł brutto.

11. W dniach 1.10 – 24.10.2018r. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  Trzebieniu odbyła akcja ekologiczna pn.: Bolesławianie dbają o środowisko przyrodnicze, w ramach której uczniowie z 24 klas bolesławieckich szkół podstawowych uczestniczyli w terenowych lekcjach ekologicznych. Organizatorem akcji było Miejskie Centrum Edukacji Ekologiczne w Bolesławcu i Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.  Celem akcji było praktyczne zapoznanie dzieci z tematem gospodarowania odpadami, segregacji odpadów i selektywnej zbiórki odpadów.
Działanie edukacyjne odbyło się w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

12. W dniu 16 listopada 2018r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu Decyzja nr 93/2019 udzielił pozwolenia na użytkowanie boksów magazynowych na odpady komunalne wielkogabarytowe ze zbiórki selektywnej, zlokalizowanych przy ul. Spacerowej 24, na działce 505/2 w obrębie 0029 Trzebień, w jednostce ewidencyjnej 020102_2 Gmina Bolesławiec, wykonanych w ramach projektu.

 

13. 30 listopada 2018 r. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu wzbogacił się o nową instalację. W ramach projektu unijnego pn.: „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” wykonana została instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, w ramach której wybudowano boksy magazynowe na odpady, zakupiono rozdrabniacz do odpadów, ładowarkę teleskopową i pojazd specjalistyczny z systemem hakowym wraz z kontenerami.Całkowita wartość Projektu wyniosła 3 718 924,98 zł., z czego łączna wartość wydatków kwalifikowanych 2 493 516,24 zł. i wartość dofinansowania 1 969 877,83 zł. Inwestycja jest wykonywana w ramach projektu „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”. Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

14. W dniu 11.12.2018r. podpisano Aneks nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-01 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 z dn. 02.03.2018r. w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” Działania nr 4.1 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

15. Informuje się , że projekt  nr RPDS.04.01.00-02-0006/17 pn. „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu” został zrealizowany w ramach Działania nr 4.1 Priorytetu nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 z dnia 02.03.2018 r. i rozliczony do dnia 10.04.2019 r. na całkowitą kwotę dofinansowania 1 969 304,10 PLN.