Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Głównym celem Projektu jest: ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska przyrodniczego w województwie dolnośląskim poprzez zwiększenie poziomu odzysku, redukcją ilości składowanych odpadów komunalnych i poprawa jakości prowadzonych procesów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

Polepszenie jakości środowiska naturalnego Województwa Dolnośląskiego zwiększy atrakcyjność regionu (zarówno inwestycyjną., jak i turystyczną.), poprawi jakość życia obecnych mieszkańców i zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń.

Cel główny RPO „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa

konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju” –

Wysoka jakość infrastruktury środowiskowej jest spójna z ideą podniesienia konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionu. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów przyczyni się do rozwoju społecznego -

gospodarczego regionu. Projekt zostanie zrealizowaniu przy poszanowaniu zasobów naturalnych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

II Cel szczegółowy RPO „Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania
i prowadzenia działalności gospodarczej” – modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przyczyni się do wdrożenia nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami gospodarki odpadami.

Projekt przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze wynikające ze zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych, zwiększenie odzysku surowców wtórnych oraz poprawę jakości procesów związanych
z unieszkodliwianiem odpadów.

Cel priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” –

„….poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie

różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa

poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym

zagrożeniom, likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb

ratowniczych - modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Trzebieniu przyczyni się do intensyfikacji odzysku, recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, W ten sposób chroniona zostanie powierzchnia ziemi z jej różnorodnością biologiczną na wszystkich poziomach jej organizacji.

Cel działania 4.1 „Gospodarka odpadami” – „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz

zapobieganie jego degradacji przez uporządkowanie gospodarki odpadami. Zakres działań przewidzianych w ramach modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przyczyni się do dalszego uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Miasta Bolesławiec i Gminy Bolesławiec. Zakres działań jest zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.