Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Projekt RPO 2018

     „Wykonanie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu”.

Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0006/17-00 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i Zasoby”, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt jest ujęty w Planie Inwestycyjnym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022.

Projekt wspiera kompleksową gospodarkę odpadami w ZUOK Trzebień i dotyczy procesów i działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych (edukacja), wdrażaniu nowoczesnych technologii dla intensyfikacji odzysku i zmniejszania zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych.

Realizacja celów wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w regionie Zachodnim, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
i wg hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE.

 

Wydatki związane z realizacją Projektu:

Całkowita wartość Projektu: 3 718 924,98 PLN,                                         

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 493 516,24 PLN             

Wkład własny w wydatkach kwalifikowanych: 523 638,41 PLN.               

Wartość dofinansowania: 1 969 877,83 PLN.         
                                  

W związku z podpisanym w dniu 11.12.2018r. aneksem do umowy wydatki związane z realizacją Projektu
kształtują się jn.:

Całkowita wartość Projektu: 3 692 201,70 PLN,

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 492 790,00 PLN

Wkład własny w wydatkach kwalifikowanych: 523 485,90 PLN,

Wartość dofinansowania: 1 969 304,10 PLN.

 Projekt przewiduje:

1.       Budowę boksów magazynowych na odpady komunalne wielkogabarytowe ze zbiorki selektywnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Trzebieniu.

2.       Zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania instalacji:

  • rozdrabniacza do odpadów,
  • pojazdu tupu kontenerowiec z systemem hakowym do transportu odpadów,
  • 2 kontenerów o pojemności 36 m3,
  • ładowarki teleskopowej.