Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Celem Projektu jest ochrona powierzchni ziemi i poprawa stanu środowiska przyrodniczego w województwie dolnośląskim poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych, a tym samym do dalszej poprawy jakości środowiska

i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.

Polepszenie jakości środowiska naturalnego Województwa Dolnośląskiego zwiększy atrakcyjność regionu (zarówno inwestycyjną., jak i turystyczną.), poprawi jakość życia obecnych mieszkańców i zabezpieczy możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń.

 

I. Cel główny RPO „Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju”. Wysoka jakość infrastruktury środowiskowej jest spójna z ideą podniesienia konkurencyjności gospodarczej i społecznej regionu. Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unieszkodliwianie i redukcję odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przyczyni się do rozwoju społecznego-gospodarczego regionu.

Projekt zostanie zrealizowaniu przy poszanowaniu zasobów naturalnych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.

II Cel szczegółowy RPO „Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej” – realizacja Projektu przyczyni się do wdrożenia nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie, zgodnie z krajowym i wojewódzkim planami gospodarki odpadami. Projekt przyniesie korzyści społeczno-gospodarcze wynikające ze zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych oraz poprawę jakości procesów związanych z przetwarzaniem odpadów.

Cel priorytetu 4 „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)” – poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych – Budowa hali kompostowni tunelowej odpadów z procesów mechanicznego przetwarzania w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu przyczyni się do zwiększenia efektywności higienizacji odpadów w procesie kompostowania oraz osiągnięcia wymaganego poziomu redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko. W ten sposób chroniona zostanie powierzchnia ziemi z jej różnorodnością biologiczną na wszystkich poziomach jej organizacji.

Cel działania 4.1 „Gospodarka odpadami” – „Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapobieganie jego degradacji przez uporządkowanie gospodarki odpadami. Zakres działań przewidzianych w ramach Projektu przyczyni się do dalszego uporządkowania gospodarki odpadami w regionie zachodnim województwa dolnośląskiego. Przedsięwzięcie jest wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego jako zgłoszona, planowana inwestycja związana z przetwarzaniem odpadów komunalnych.

W wyniku jej realizacji ZUOK w Trzebieniu spełni kryteria przepustowości wymagane dla instalacji regionalnych do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.