Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

O firmie

O firmie

Siedziba GłównaMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu powstał w dniu 1 lipca 1998r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Siedziba Spółki mieści się w Bolesławcu przy ul. Staszica 6, województwo Dolnośląskie.

Oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Wykonywanie zadań w zakresie rzeczowym i finansowym realizowane jest poprzez pracę poszczególnych działów i zakładów funkcjonujących wg schematu organizacyjnego Spółki:
 

 1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, 59-700 Bolesławiec, Trzebień ul. Spacerowa 24
  wykonuje zadania w zakresie kompleksowej usługi gospodarowania odpadami: przyjmowanie, przetwarzanie, unieszkodliwianie oraz selektywna zbiórka odpadów, wywóz nieczystości płynnych oraz sprzedaż surowców wtórnych.
 2. Zakład Oczyszczania i Transportu
  zajmuje się odbiorem i transportem nieczystości komunalnych, wielkogabarytowych, poremontowych i segregowanych, zamiataniem ulic, placów, chodników oraz zimowym utrzymaniem dróg. Spółka prowadzi swoje usługi na terenie miasta Bolesławiec. Dla potrzeb klientów działa Biuro Obsługi Klienta w Bolesławcu. Zakład prowadzi również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 3. Zakład Robót Drogowych i Budowlanych
  zajmuje się remontami chodników, dróg i ich oznakowaniem, prowadzeniem prac remontowych i budowlanych, budową grobowców oraz w zakresie administracji targowiska prowadzi sprawy dzierżawy działek i inkasa opłat targowych.
 4. Dział Logistyki i Utrzymania Ruchu
  realizuje potrzeby podstawowych działalności Spółki, wykonuje działalność pomocniczą dla tych działalności w zakresie zaopatrzenia, remontów i utrzymania ruchu 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"TARGOWISKO BOLESŁAWIEC" SPÓŁKA Z O.O. 59-700 Bolesławiec, ul. Wesoła 25

Targowisko Bolesławiec  Spółka z o.o. powstała w  dniu 30.12.2010 r. po  podpisaniu Umowy Spółki  w formie aktu notarialnego przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu wspólnie  z kupcami z Targowiska przy ul. Wesołej w Bolesławcu. Spółkę założyło 38 udziałowców. 

Targowisko Bolesławiec Spółka z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378804 w dniu 18.02.2011r.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. - wynosi 1.000.000,00 zł  udziały w:

 • 60% objęte są przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu - główny udziałowiec,
 • 40% objęte są przez 36 kupców z Targowiska Bolesławiec przy ul. Wesołej.

W dniu 19.08.2011 r. została podpisana umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego pomiędzy poprzednim właścicielem Targowiska przy ul. Wesołej Państwem Mirosławą i Zygmuntem Haftarczuk, a Targowiskiem Bolesławiec Spółka z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Władysława Bakalarza. Spółka zakupiła nieruchomość przy ulicy Wesołej wraz z zabudowaniami za kwotę 3 900 000 zł.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

           Władze Spółki "Targowisko Bolesławiec" stanowią:

 1. Zgromadzenie Wspólników.
 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków.
 3. Zarząd

  Uchwały Zgromadzenia Wspólników "Targowisko Bolesławiec"
  Uchwała nr 6/2017 z dnia 29.05.2017
  Uchwała nr 8/2017 z dnia 29.05.2017