Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania wytworzonych odpadów na terenie realizacji Projektu oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych
na składowisko przez wykonanie instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ZUOK Trzebień.

Projekt wspiera kompleksową gospodarkę odpadami w ZUOK Trzebień i dotyczy procesów i działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych (edukacja), wdrażaniu nowoczesnych technologii dla intensyfikacji odzysku i zmniejszania zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 

Cele szczegółowe:

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz jego poszczególnych komponentów, w tym ochrona powierzchni ziemi,
  • przybliżenie Polski do wypełnienia zobowiązań dyrektywowych w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez:

- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,

- redukcje ilości składowanych odpadów i wydłużenie okresu eksploatacji składowiska, poprawa sposobu przetwarzania, magazynowania i organizacji ładunków transportowych przekazywanych odpadów do odzysku,

- ograniczenie nielegalnego składowania odpadów,

  • ograniczenie transportu odpadów do innych miejsc, co zmniejsza zużycie sprzętu, dróg i emisję spalin a zwiększa bezpieczeństwo drogowe.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych.

Realizacja celów wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w regionie Zachodnim, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wg hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE.

Działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju regionu i przyczynia się do osiągnięcia:

  • celu głównego RPO WD 2014-2020: wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
  • celu tematycznego (CT 6): zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.