Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania wytworzonych odpadów na terenie realizacji Projektu oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych
na składowisko przez wykonanie instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ZUOK Trzebień.

Projekt wspiera kompleksową gospodarkę odpadami w ZUOK Trzebień i dotyczy procesów i działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych (edukacja), wdrażaniu nowoczesnych technologii dla intensyfikacji odzysku i zmniejszania zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 

Cele szczegółowe:

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz jego poszczególnych komponentów, w tym ochrona powierzchni ziemi,
  • przybliżenie Polski do wypełnienia zobowiązań dyrektywowych w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez:

- zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie,

- redukcje ilości składowanych odpadów i wydłużenie okresu eksploatacji składowiska, poprawa sposobu przetwarzania, magazynowania i organizacji ładunków transportowych przekazywanych odpadów do odzysku,

- ograniczenie nielegalnego składowania odpadów,

  • ograniczenie transportu odpadów do innych miejsc, co zmniejsza zużycie sprzętu, dróg i emisję spalin a zwiększa bezpieczeństwo drogowe.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych.

Realizacja celów wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w regionie Zachodnim, działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i wg hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE.

Działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju regionu i przyczynia się do osiągnięcia:

  • celu głównego RPO WD 2014-2020: wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju,
  • celu tematycznego (CT 6): zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.