Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Puchar Recyklingu

Konkurs „Puchar Recyklingu” odbył się po raz pierwszy w 1999r. z inicjatywy „Przeglądu Komunalnego”. Polega na ocenie prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów. Celem konkursu jest propagowanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz ich promowanie w kierunku edukacji ekologicznej oraz rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Patronat honorowy nad konkursem objął:

 •  Minister Środowiska,
 •  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 •  Polska Izba Ekologii,
 •  Bank Ochrony Środowiska,
 •  Związek Miast Polskich.

MZGK uczestniczy w konkursie od 2004r. i uzyskuje corocznie dobre wyniki z prowadzonego recyklingu odpadami. W ostatnich latach Spółka otrzymała szczególne wyróżnienia i nagrody za podjęte działania zmierzające do ograniczenia ilości gromadzonych odpadów komunalnych, prowadzona selektywna zbiórkę odpadów i edukacje ekologiczną. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywa się corocznie podczas Galii Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego prowadzonego w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POLEKO” w Poznaniu.

2007

MZGK otrzymał Wyróżnienie i Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. za prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i działalności na rzecz ochrony środowiska poprzez m.in. zwiększającą się z roku na rok efektywnością prowadzonej przez Spółkę selektywnej zbiórki odpadów, co prowadzi do ograniczenia ilości i objętości składowanych odpadów, skali ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska.


Foto: Ewa Mańkowska Prezes WFOŚiGW we Wrocławiu i Władysław Bakalarz Prezes MZGK.

2008

MZGK został uznany najlepszą firmą w Polsce zbierająca odpady opakowaniowe po kartonach po płynnej żywności i otrzymał Statuetkę „Rekordowy Karton” oraz Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. przyznaną przez Kapitułę Konkursu w kategorii do 100 tys. mieszkańców.

MZGK otrzymał Nagrodę Finansową w wysokości 10 tys. zł. przyznaną przez WFOŚiGW we Wrocławiu przede wszystkim za:

 • wymierne efekty prowadzonej selektywnej zbiórki odpadami,
 • prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i działalności na rzecz ochrony środowiska,
 • zorganizowanie i przeprowadzanie cyklu konkursów ekologicznych, m.in. „EKO-MARATON”2008 wraz z Galą Ekologiczną.


Foto: Magdalena Dutka Prezes „Abrys”, Władysław Bakalarz Prezes MZGK i Jarosław Kowalski Dyrektor ds. Inwestycji i Ochrony Środowiska.

foto
Foto: Mira Stanisławska-Meysztowicz Prezes Fundacji „Nasza Ziemia”
         Władysław Bakalarz Prezes MZGK
         Jarosław Kowalski Dyrektor MZGK
         Stanisław Majchrowicz Kierownik ZUOK

2010

MZGK został uznany najlepszą firmą w Polsce zbierająca odpady z plastiku w kategorii do 100 tys. mieszkańców i otrzymał Statuetkę w kategorii  „Lider Zbiórki Tworzyw” oraz Nagrodę Finansową ufundowaną przez NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 5tys. zł.

Dyplom "Lider Zbiórki Tworzyw"

Nagrody na POLEKO 2010

Foto: Stanisław Majchrowicz Kierownik ZUOK,Władysław Bakalarz Prezes MZGK i
             Jarosław Kowalski Dyrektor MZGK prezentują otrzymane nagrody
        

MZGK otrzymał Nagrodę Finansową w wysokości 4 tys. zł. przyznaną przez WFOŚiGW we Wrocławiu przede wszystkim za wymierne efekty prowadzonej selektywnej zbiórki odpadami i prowadzenie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i działalności na rzecz ochrony środowiska.

Dyplom  "Nagroda Finansowa WOŚWiGW"

2011

MZGK otrzymał na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO wyróżnienia:

 • w kategorii "Edukacja Ekologiczna" za popularyzowanie ekologii
 • w kategorii "Zielona Bateria" za szczególne ośiągnięcia w zakresie tworzenia systemu zbiórki zużytych baterii 

 

2012

MZGK otrzymał na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu następujące wyróżnienia:

 • „Edukacja Ekologiczna” – za prowadzenie edukacji ekologicznej, współpracę
  z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi,
 • „Zielony kontakt” – za zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • „Rekordowy karton” – za zbiórkę opakowań wielomateriałowych m.in. po sokach, mleku.

W wyniku bardzo dobrych wyników jakie zostały uzyskane w recyklingu MZGK otrzymał nominację do tytułu „”TYGRYSA RECYKLINGU” na najlepszą firmę w Polsce prowadząca selektywna zbiórkę odpadów.
POLEKO 2012 POLEKO 2012 POLEKO 2012 POLEKO 2012

2013

W Poznaniu na Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON oraz na uroczystym Finale Konkursu podczas targów POLEKO wręczono najważniejsze nagrody w organizowanym od 2000 roku Konkursie „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu.

MZGK Bolesławiec otrzymał:

 • „Puchar Recyklingu” Polskiej Izby Ekologii i nagrodę finansową 10 tys. zł ufundowaną przez NFOŚiGW w Warszawie,
 • Statuetkę i 5 tys. zł. nagrody ufundowane przez NFOŚiGW w Warszawie
  w kategorii „Złota Bela Makulatury”,
 • Statuetkę i 5 tys. zł. nagrody ufundowane przez NFOŚiGW w Warszawie
  w kategorii „Rekordowy Karton”,
 • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Lider Sortowania”,
 • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt”,
 • Dyplom i Wyróżnienie w kategorii „Edukacja Ekologiczna”,

Ponadto Prezes Zarządu został nominowany do tytułu „Dyrektor Roku 2012” w Konkursie Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”.

poleko2013  poleko2013 poleko2013poleko2013

  poleko2013  poleko2013poleko2013

 

2014

Decyzją Kapituły XV Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu otrzymał w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców następujące nagrody:
- statuetka w kategorii Lider Zbiórki Tworzyw,
- dyplom Mistrza Edukacji Ekologicznej,
- wyróżnienie w kategorii Srebrna Puszka,
- wyróżnienie w kategorii Złota Bela Makulatury,
- wyróżnienie w kategorii Lider Sortowania,

oraz
- nominację do Tytułu Tygrysa Recyklingu, jako jedna z 5 najlepszych firm w Polsce w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów i gospodarowania odpadami.          

2015

 

Decyzją Kapituły XVI Edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu otrzymał w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców następującą nagrodę:
- statuetka w kategorii „Zielona Bateria”

 

2017

Decyzją Kapituły XVIII Ogólnopolskiego Konkursu o Puchar Recyklingu, organizowanego przez „Przegląd Komunalny” w Poznaniu pod patronatem m.in. NFOŚiGW, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Miast Polskich i innych,  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu otrzymał wyróżnienie w kategorii „Zielona Bateria” oraz „Lider Recyklingu – Opakowania”