Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Polityka Ochrony Danych

Polityka informacyjna dla celów ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

          zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej RODO) oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE, które weszło w życie 25 maja 2018 roku, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przekazuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem  Państwa danych  osobowych  jest  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu, z siedzibą przy ul. Staszica 6, 59-700 Bolesławiec.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Bolesławcu wyznaczył Kamilę Chalewicz-Pudłowską na Inspektora Ochrony Danych.
Nr telefonu do kontaktu 75 734 62 71 wew. 37 lub poprzez adres e-mail: rodo@mzgk.com.pl.

II. Ochrona Danych Osobowych

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania/ przechowywania danych osobowych w procesach technicznych i organizacyjnych. Stosować zasady zgodne  z prawem, rzetelnie i przejrzyście przetwarzać dane osobowe tylko w uzasadnionym celu ich pobrania. Przestrzegać zasady minimalizacji pobieranych danych i ich prawidłowości oraz ograniczenia przechowywania. Przestrzegać zasady integralności i poufności przetwarzania oraz rozliczalności.

Dokładać wszelkich starań zgodnie  z  obowiązującymi przepisami, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne  i organizacyjne przed przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem i wykorzystaniem danych osobowych. 

III. Korzystanie z zebranych danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 RODO w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy – świadczenie usług,
 • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Spółkę,
 • prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski,
 • wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce,

Państwa dane będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany co do podejmowania decyzji i nie będą poddawane procesowi profilowania.

Państwa dane osobowe mogą być powierzone stronie trzeciej (umowa powierzenia) w sytuacji przeglądów okresowych lub awarii systemów komputerowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnej organizacji międzynarodowej.

IV. Czas przechowywania  danych osobowych

Dane  osobowe  będą   przechowywane   przez  okres realizacji  celu pobrania danych osobowych wynikający  z  szczegółowych obowiązujących przepisów  oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania  danych  wynikających
 z przepisów prawa.

V. Sposób skorzystania z prawa do prywatności

MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania/ przechowywania danych osobowych w procesach technicznych i organizacyjnych. Stosować zasady zgodne  z prawem, rzetelnie i przejrzyście przetwarzać dane osobowe tylko w uzasadnionym celu ich pobrania. Przestrzegać zasady minimalizacji pobieranych danych i ich prawidłowości oraz ograniczenia przechowywania. Przestrzegać zasady integralności i poufności przetwarzania oraz rozliczalności.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu i sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Jeżeli Państwo zamierzacie skorzystać z praw wymienionych powyżej, można to zgłosić w formie pisemnej    na adres MZGK Sp. z o.o. w Bolesławcu ul. Staszica 6 59-700 Bolesławiec lub elektronicznej na adres

e-mail : rodo@mzgk.com.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna MONITORING
 

 W związku z działaniem na terenie naszej spółki systemu monitoringu wizyjnego oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  oraz art.15 ust.1 i 3 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO)  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w  Bolesławcu,  z  siedzibą  przy ul. Staszica 6,  59-700 Bolesławiec.
 2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Nr telefonu do kontaktu 75 734 62 71 wew. 37 lub poprzez adres e-mail:  rodo@mzgk.com.pl.
 3. System monitoringu  obejmuje  teren, obiekty oraz menie należące do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu przy ulicach: Jeleniogórskiej i Staszica 6 w Bolesławcu oraz  przy ul. Spacerowej 24 w Trzebieniu.
 4. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu: ochrony mienia spółki, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Spółki i innym osobom, zapobiegania aktom wandalizmu i ochronie przeciwpożarowej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów i sprzętu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez kamery monitoringu jest art.6, ust 1, lit f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w postaci wizerunku będzie podmiot zarządzający systemami monitoringu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania ( w zależności od wielkości nagrań nie krócej niż 30 dni od daty rejestracji obrazu) lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  i organizacyjnej ochrony danych w postaci wizerunku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku  nie będą przekazywane do państw trzecich ani żadnej organizacji międzynarodowej,  nie będą przetwarzane w systemach służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą  też poddawane  procesowi profilowania.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku przysługują Panu/Pani następujące  prawa: prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo do usunięcia wizerunku, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pan/Pani, iż nasze przetwarzanie  Pana/Pani  danych osobowych   narusza przepisy RODO.