Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Zimowe utrzymanie dróg miejskich - tel. 535 225 228 
Zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tel. 601 568 817

Opis Projektu 2019

logo

Modernizacja infrastruktury linii sortowniczej

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu.

 

Projekt nr RPDS.04.01.00-02-0002/19 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i Zasoby, Działania nr 4.1 „Gospodarka Odpadami”.

 Przedmiotem Projektu jest niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi modernizacja infrastruktury linii sortowniczej w Zakładzie Unieszkodliwienie Odpadów Komunalnych w Trzebieniu, gmina Bolesławiec, w województwie dolnośląskim.

 Projekt swoim zakresem obejmuje:

  • zakup i montaż automatycznej prasy o nacisku 60-65 Mg. z perforatorem do belowania odpadów selektywnie zebranych o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05 oraz wysortowanych frakcji z odpadów zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
  • promocja Projektu.
     

Projekt przyczyni się do gospodarowania odpadami zgodnie z unijną hierarchią sposobów postępowania wskazaną w dyrektywie 2008/98/WE.

Projekt jest ujęty w Planie Inwestycyjnym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022.

 Wdrożona inwestycja poprawi sposób przetwarzania, magazynowania i organizacji ładunków transportowych przekazywanych odpadów do odzysku.

 

Wydatki związane z realizacją Projektu [PLN]

 Całkowita wartość Projektu:                                  1 024 139,00                              

Wartość wydatków kwalifikowanych:                        832 633, 33

Wartość wydatków niekwalifikowanych:                     191 505,67

Wkład własny w wydatkach kwalifikowanych:             124 895,00    

Wartość dofinansowania:                                            707 738,33       

 

Termin realizacji: 2020 r.